CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CDIO

1. Chương trình đào tạo CDIO:  file 1.pdf

2. Đề cương CDIO:                    file2.pdf

3. Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT, theo CDIO:  file3.pdf

4. Hướng dẫn đào tạo tiếp cận CDIO:                                 file 4.pdf

5. Phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, theo CDIO: file5.pdf

6. Quy trình phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, theo CDIO: file 6.pdf
7. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO:  file7.doc

8. Phương Pháp tiếp cận CDIO và những đức kết khuyến nghị triển khai:  file 8.pdf

9. Ứng dụng tiếp cận CDIO:  file9.pdf                           

10. Đánh giá xếp hạng các trường Đại Học: file10.PDF

11. kỷ yếu hội thảo CDIO toàn quốc 2012: file11.pdf

12. Thực trạng và sự phát triển cần thiết cho chương trình đào tạo CDIO: file12.pdf

13. Tiếp cận CDIO để nâng cao chất lượng đào tạo Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam: file13.doc

14. Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình theo chuẩn đầu ra ở Đại học QG Hà Nội: file14.pdf

15. Kỷ yếu đào tạo trực tuyến: file15.pdf   

16. Kỷ yếu hội thảo đảm bảo chất lượng 2014: file16.pdf

17. Dạy và học trong giáo dục Đại học 2009: file17.doc  

18. Đổi mới phương pháp dạy học trung học phổ thông: file18.pdf

19. Cdiosyllabus3leve - Vietnamase: file19.pdf

20. Tài liệu hội thảo Giáo dục Việt Nam: file20.pdf