DANH SÁCH THƯ MỤC SÁCH TRUNG TÂM TT THƯ VIỆN
 NGUYỄN THÚC HÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Lưu ý: Click chuột vào File đính kèm để đọc)

 

DANH SÁCH THƯ MỤC SÁCH

KHOA LÝ:filely.doc

KHOA LÝ 2010 – 2015: file ly2016.docx

KHOA TOÁN: filetoan.doc

KHOA TOÁN 2010 – 2015: filetoan 20102015.xlsx

KHOA HÓA: file hoa.doc

KHOA HÓA 2010 – 2015: file hoa.docx

KHOA SINH: file sinh.doc

KHOA NGỮ VĂN: filenguvan.doc

KHOA NGOẠI NGỮ: file ngoaingu.doc

KHOA LỊCH SỬ: filelichsu.doc  

KHOA ĐỊA: file dia.doc

SỬ KHOA KINH TẾ: file kt.doc

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ: file gdct.doc

KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC: file gdth.doc

KHOA LUẬT: file luat.doc

KHOA GIÁO DỤC TC - QP: filegdtcqp.doc

KHOA CÔNG NGHỆ: file congnghe.doc

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: file cntt.doc

KHOA HỌC TỰ NHIÊN: file khtn.doc

KHOA HỌC XÃ HỘI: file khxh.doc

GIÁO TRÌNH: tm giao trinh.xls

DANH SÁCH DANH MỤC SÁCH ĐIỆN TỬ

TÀI LIỆU BỔ SUNG QUÝ I - 2014: file quy1.xls

TÀI LIỆU BỔ SUNG QUÝ II - 2014: file quy2.xls

 TÀI LIỆU BỔ SUNG QUÝ III - 2014: file quy3.xlsx