CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Giảng viên cấp  cho Thư viện)

            Thư viện Đại học Vinh đã nhận được một số sách giáo trình của cán bộ giảng viên  Trường Đại học Vinh cấp  như sau:

 

Năm 2011

danh_muc_sach_gt_dhv_2011.docx

Năm 2012

danh_muc_sach_gt_dhv_2012.docx

Năm 2013

danh_muc_sach_gt_dhv_2013.docx

Năm 2014

danh_muc_sach_gt_dhv_2014.docx  

Năm 2015

danh_muc_sach_gt_dhv_2015.docx  

Năm 2016

danh_muc_sach_gt_dhv_2016.docx  

Năm 2017

 

Năm 2018 

 

Năm 2019 

 

 Năm 2020

 

Năm 2021 

 

Năm 2022