Thư viện UTE đã chuẩn bị góp nguồn tài liệu nội sinh số cho câu lạc bộ và đang hỗ trợ đọc miễn phí tại Thư viện giáo trình trường Đại học sư phạm Kĩ thuật TP.Hồ Chí Minh:

https://sachweb.com/ ( User: daihocsuphamkythuat; Pass: daihocsuphamkythuat )

http://thuvienso.hcmute.edu.vn