BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Trung tâm thông tin Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 

 

Nghệ An, ngày 20 tháng 05 năm 2018                   

 

THÔNG BÁO

Sinh viên kích hoạt thẻ sử dụng thư viện

Kính gửi:     -    Quản lý sinh viên các Viện, Khoa đào 

-     Các lớp Sinh viên K57, K58

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong toàn trường sử dụng thư viện, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học và  học liệu,  phục vụ tốt chương trình đào tạo tiếp cận CDIO,  Thư viện  xin mời các em  sinh viên  K57, K58 đến Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào để thực hiện các nội dung sau:

1.      Kích hoạt  thẻ  thư  viện để  mượn giáo trình tài liệu, truy cập cơ sở dữ liệu  điện tử trực tuyến online và thư viện số của trường.

2.      Cán bộ Thư viện hướng dẫn trực tiếp trên máy cho từng sinh viên cách tra cứu tìm tin qua phần mềm quản lý thư viện, tìm giáo trình, tài liệu tại các  kho sách và khai thác thư viện số. 

 Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng máy tính tầng 3 – Tòa nhà Thư viện

Để có kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào rất vui mừng được đông đảo các bạn sinh viên đến sử dụng các dịch vụ tại Thư viện.

Chi tiết liên hệ:  DD. 0912.583.729;  0944.542.955.

Email:               thuviendhv@vinhuni.edu.vn

         

                                                                     GIÁM ĐỐC


                                                                 Vũ Duy Hiệp