Thực hiện Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2967/ QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020. Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau: 

Thể Lệ và mẫu đăng ký cuộc thi.pdf