Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, Trung tâm TTTV  Nguyễn Thúc Hào thông báo các địa chỉ truy cập CSDL điện tử trực tuyến online và thư viện số của trường, để bạn đọc sử dụng: 

 Cụ thể như sau