Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh lập ra Danh mục tài liệu giáo trình, tài liệu có tại Trung tâm Thông tin Thư viện ngành: Sư phạm Hóa học, mời bạn đọc tham khảo và tìm đọc.

    Nháy chuột vào dòng chữ xanhDanh Mục Sách Ngành Sư Phạm Hóa Học.xls