Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 53

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

và 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Xây dựng

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Khoa Xây dựng: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT;

- Đại diện các ĐV quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Kinh tế

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Kinh tế: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT;

- Đại diện các ĐV quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:30

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Phan Thị Châu; chuyên ngành: Lịch sử thế giới

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp rà soát công việc tháng 8/2020

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng các đoàn thể

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm, trạm, NXB

- Trưởng BPMC, Trưởng BPTT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng KH&ĐT trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo thư mời gửi qua email của Phòng KH&HTQT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 18/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KT&CN

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện KT&CN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Luật

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Luật: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 19/8/2020

 

 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt!

 

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện CN HS-MT

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện CN HS-MT: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 20/8/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm DV,HTSV&QHDN

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- TT CNTT: Lãnh đạo TT, CBVC có liên quan.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện NN&TN

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện NN&TN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 21/8/2020

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

TS. Trần Bá Tiến

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện SP Tự nhiên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện SPTN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KHXH&NV

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện NN&TN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm CNTT

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- TT CNTT: Lãnh đạo TT, CBVC có liên quan.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm Nội trú

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- TT Nội trú: Lãnh đạo TT, CBVC có liên quan.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành