Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/8/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Nguyễn Thị Nhàn

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

8:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

Thứ Ba, ngày 13/8/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Cao Thị Thủy

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm TT Thư viện Nguyễn Thúc Hào

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, QT&ĐT, TT KĐCLGD, Sau Đại học;

- CB, VC Trung tâm TT Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Đào tạo Sau đại học

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, HCTH, TCCB, TTr-PC, KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, TT ĐBCL, TT CNTT, TT TT Thư viện;

- CB, VC Phòng ĐT SĐH.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 14/8/2019

 

 

 

 

 

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Lê Thị Xuân

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Nguyễn Quỳnh Hoa

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 16/8/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Ông Kim Ngân

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào