BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày  01   tháng 08   năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online 


           Kính gửi:  Các đơn vị thuộc trường Đại học Vinh

     Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học cho Cán bộ, Giảng viên,  Học viên cao học, Nghiên cứu sinh và HSSV trường Đại học Vinh, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào liên kết với Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành sử dụng chung nguồn cơ sở dữ liệu  điện tử trực tuyến phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
    Trung tâm  xin cung cấp  địa chỉ truy cập để bạn đọc khai thác:     CƠ  SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ  CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

            Địa chỉ website:   http://elib.ntt.edu.vn/ ( ID: dhntt  / pass: dhntt )

    Trung tâm trân trọng thông báo tới  Cán bộ, Giảng viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh và HSSV  trong Trường  để sử dụng.

          ĐT liên hệ:  DĐ: 0912.583.729; cố định: 02.383.557.460.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO