Thời điểm nắng nóng tột cùng, ý thức tự học & tự nghiên cứu cao của học sinh, sinh viên, học viên, và của cán bộ trường Đại học Vinh. Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào luôn kín chỗ ngồi. Một số hình ảnh không khí học tập tại Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào  trường Đại học Vinh