Thuc hien Quyet dinh s6 329/QD-TTg ngay 15 thang 3 nam 2017 ciia Thu Wang Chinh phu ve viec phe duyet De an phat trien van h6a doe trong cong deg den nam 2020, dinh htrang den nam 2030 (goi fat la De an), BO Gido due va Dao tao (GDDT) ban hanh K'e hoach thuc hien De an nhix sau

Thực hiện Quyết định số 329/QD-TTg  ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phù về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030( gọi tắt là đề án), Bộ giáo dục và đào tạo bàn hành kế hoạch đề án như sau: (Nhấp chuột vào nội dung  )