Phòng đọc Quốc phòng An Ninh Vinh(QV) – Quốc phòng (CSII)

   

  Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm, ngay sau khi tiếp nhận thành lập thư viện khoa Giáo dục Quốc phòng(CSII) vào đầu tháng 11 năm 2016, các cán bộ Trung tâm Thông tin Thư Viện Nguyễn Thúc Hào đã bắt tay vào việc xử lý sách, biên mục tài liệu lấy kí hiệu đầu mục sách QV.0....,  đóng gói tài liệu, vận chuyển xuống khoa Giáo dục Quốc phòng  để sớm đưa vào phục vụ sinh viên.

Một số hình ảnh xử lý sách, đóng gói và vận chuyển xuống khoa GDQP, sắp lên giá của cán bộ Thư viện