Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 49

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/08/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

07:30

Tập huấn về phát triển CTĐT, PPGD theo CDIO

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng, Phó các Khoa/Viện;

Trưởng/phó các bộ môn; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH&HTQT, ĐBCL; Ban nghiên cứu CDIO

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Tập huấn về kiểm tra đánh giá theo CDIO

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng, Phó các Khoa/Viện;

Trưởng/phó các bộ môn; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH&HTQT, ĐBCL; Ban nghiên cứu CDIO

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:00

Họp Công đoàn Trường

Phạm Thị Bình, Chủ tịch

Ban Chấp hành, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 07/08/2018

07:00

Đón tiếp sinh viên khóa 59 nhập học (Cả ngày)

Ban Giám hiệu

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

09:30

11:30

Kế hoạch chiến lược và Đề cương dự án (Vòng 2)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng phó các đơn vị: khoa/ viện, ĐBCL, Đào tạo, TT KĐCLGD, KH&HTQT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Kế hoạch chiến lược và Đề cương dự án (Vòng 2)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng, Phó các đơn vị; trưởng, phó các bộ môn, Ban nghiên cứu CDIO

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng chế độ chính sách Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 08/08/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

07:30

Triển khai CTĐT CDIO ngành CNTT

(Báo cáo các nội dung chỉnh sửa theo góp ý ở vòng 1)

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Bộ môn 1: KTCN

Tất cả các trưởng bộ môn; toàn thể GV trong khoa/viện được phân công; đại diện P. Đào tạo, TT ĐBCL; Ban nghiên cứu CDIO

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 09/08/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 10/08/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

07:30

Xây dựng kế hoạch nguồn lực, kiểm định chất lượng và hợp tác

(Vòng 2)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Trưởng phó các đơn vị; Ban nghiên cứu CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Giáo dục (Hội nghị mẫu)

BCN Khoa Giáo dục

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các khoa/viện, các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Khoa Giáo dục.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Xây dựng kế hoạch nguồn lực, kiểm định chất lượng và hợp tác

(Vòng 2) 

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Trưởng phó các đơn vị; Ban nghiên cứu CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

Thứ Bảy, ngày 11/08/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào