Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh lập ra Danh mục tài liệu có tại Trung tâm Thông tin Thư viện ngành: Ngôn ngữ Anh, mời bạn đọc tham khảo và tìm đọc. 

Nháy chuột vào dòng chữ xanh : Danh_muc_tai_lieu_ngon_ngu_anh.xlsx