Để phục vụ việc học và nghiên cứu cho cán bộ, học viên, sinh viên và học sinh trường Đại học Vinh, Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào xin cung cấp danh mục sách điện tử tiện cho bạn đọc dễ tra cứu và tìm kiếm.

Danh mục năm 2011: danh_muc_nam_2011_theo_khoa.xlsx

Danh mục năm 2012: danh_muc_nam_2012_theo_khoa.xlsx

Danh mục năm 2013: danh_muc_nam_2013_theo_khoa.xlsx

Danh mục năm 2014: danh_muc_nam_2014_theo_khoa.xlsx

Danh mục năm 2015: danh_muc_nam_2015_theo_khoa.xls

Danh mục năm 2016: danh_muc_quy_1_2016_theo_khoa.xlsx

Danh mục năm 2016: danh_muc_quy_2_2016_theo_khoa.xls

Danh mục năm 2016: danh_muc_quy_3_2016_theo_khoa.xlsx